Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘NL-convectoren’ bedoeld, NL-convectoren BV te Oosthuizen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘klant’ bedoeld, elke partij met wie NL-convectoren een overeenkomst heeft gesloten of waaraan NL-convectoren een offerte heeft uitgebracht.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘overeenkomst’ bedoeld, alle tussen NL-convectoren en haar klant gesloten overeenkomsten en enig gemaakte afspraak, beide in de ruimste zin van het woord.

 

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door NL-convectoren gedaan aan, of gesloten met haar klant.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 In geval algemene voorwaarden van de klant deugdelijk zijn overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van NL-convectoren additioneel daarop van toepassing, echter slechts voor zover de bepalingen daarvan niet in strijd zijn met de bepalingen in de algemene voorwaarden van de klant.

2.4 Wijzigingen op deze algemene voorwaarden dienen door NL-convectoren en haar klant schriftelijk te worden overeengekomen.

2.5 Aan wijzigingen als genoemd in artikel 2.3. kan de klant geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

2.6 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

 

3.Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Offertes door of vanwege NL-convectoren gedaan, zijn vrijblijvend; zowel voor wat betreft de opgegeven prijzen als het tijdstip van levering.

3.2 Een uitgebrachte offerte is twee maanden geldig.

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door NL-convectoren.

3.4 NL-convectoren behoudt zich het recht voor om gegevens in folders en ander informatiemateriaal zonder voorafgaand bericht te wijzigen: dergelijke gegevens zijn niet bindend.

3.5 NL-convectoren behoudt zich het auteursrecht voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en tekeningen. Deze stukken mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NL-convectoren niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op enige andere wijze worden gebruikt. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, dient de klant al deze stukken binnen acht dagen na beslissing dat er geen overeenkomst tot stand komt, aan NL-convectoren terug te zenden.

 

4.Prijzen

4.1 Alle door NL-convectoren gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en gebaseerd op de kostprijzen op het moment van aanbieding, op de bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke, op levering af magazijn en op uitvoering binnen normale werktijden.

4.2 Indien in het tijdvak, gelegen tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de levering, de prijs van grondstoffen, inkoopmaterialen, verpakkings- en/of transportkosten, invoerrechten, verzekeringspremies en/of koers- en valutaverhoudingen worden verhoogd, zullen de in de overeenkomst genoemde prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd.

4.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst, door omstandigheden die niet voor rekening en/of risico van NL-convectoren behoren te komen, prijsstijgingen en/of tariefswijzigingen plaatsvinden, is NL-convectoren na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd om deze prijsstijgingen en/of tariefswijzigingen aan de klant door te berekenen.

 

5.Transport

5.1 Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van de verzending af-magazijn voor risico van de klant. Ook indien er franco-levering is overeengekomen, zal elke tijdens het vervoer aan de goederen ontstane en niet aan NL-convectoren toerekenbare schade, waaronder transport-, brand-, waterschade, diefstal of verduistering, voor risico van de klant zijn.

5.2 De klant dient zich tegen het risico van artikel 5.1. behoorlijk te verzekeren.

5.3 De klant is gehouden de leverantie bij aflevering te controleren op volledigheid, transportschade en dergelijke en zo daar sprake van is, dit direct op de afleverbon te vermelden.

5.4 Indien de klant de leverantie niet accepteert, worden de door NL-convectoren te leveren goederen voor rekening en risico van de klant opgeslagen, zonder dat NL-convectoren nog tot enige leveringshandeling kan worden verplicht.

 

6.Leveringstermijn

6.1 Leveringstermijnen worden door NL-convectoren, eventueel in overleg met de klant, bij benadering vastgesteld. De leveringstermijn gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het

werk noodzakelijke gegevens, tekeningen en andere bescheiden door NL-convectoren zijn ontvangen en de vooruitbetaling of zekerheidsstelling, voor zover overeengekomen, is verricht respectievelijk is afgegeven.

6.2 Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7.Retourzendingen

7.1 Geleverde goederen worden door NL-convectoren slechts teruggenomen ter uitvoering van de garantiebepalingen van artikel 13 of in geval van ontbinding van de overeenkomst.

 

8.Betaling

8.1 Betalingen, zonder enige korting of compensatie, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum op het kantoor van NL-convectoren te worden verricht, dan wel binnen veertien dagen te zijn bijgeschreven op een door NL-convectoren aan te wijzen bankrekening.

8.2 De termijn genoemd in artikel 8.1 is een zogenoemde fatale termijn in de zin van artikel 6:83a BW op grond waarvan de klant na verloop van deze termijn direct in verzuim is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

8.3 Indien de klant niet binnen de in artikel 8.1. genoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is NL-convectoren gerechtigd de klant over het verschuldigde bedrag rente te berekenen. Deze rente bedraagt de wettelijke rente plus 5 procent per jaar.

8.4 Indien de klant vervolgens na schriftelijke aanmaning niet binnen de daarbij gestelde termijn aan zijn betalings- verplichting heeft voldaan, is NL-convectoren tevens gerechtigd alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100.

8.5 Indien NL-convectoren voor de incasso van de vordering op de klant gebruikt maakt van de diensten van derden, zullen de kosten hieraan verbonden voor rekening van de klant komen.

8.6 Indien binnen drie dagen na aanvraag daarvan geen vooruitbetaling of zekerheidsstelling heeft plaatsgevonden, zal NL-convectoren de uitvoering van haar verbintenis mogen opschorten of beëindigen.

 

9.Eigendomsvoorbehoud

9.1 NL-convectoren behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en nog te leveren goederen, ex. artikel 3:93 BW. De eigendom gaat eerst op de klant over nadat deze volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan dan wel daartoe voldoende zekerheid heeft gesteld.

9.2 Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen NL-convectoren uit hoofde van de overeenkomst toekomt.

9.3 De kosten verbonden aan het recht tot eigendomsvoorbehoud komen voor rekening van de klant.

 

10.Reclames

10.1 Reclames ten aanzien van gebreken, welke direct dan wel kort na oplevering na grondig onderzoek kunnen worden geconstateerd, dienen door de klant, op straffe van verval van alle rechten binnen 24 uur na levering van de goederen, bij NL-convectoren te worden ingediend.

10.2 Reclames ten aanzien van gebreken die niet eerder dan na verloop van tijd kunnen worden ontdekt, dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen acht dagen nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, bij NL-convectoren te worden ingediend.

10.3 Reclames ten aanzien van facturen of onvolledige zendingen dienen op straffe van verval van alle rechten, binnen acht dagen na factuurdatum bij NL-convectoren te worden ingediend.

10.4 Het indienen van de reclames als genoemd in dit artikel dienen op schrift te worden gericht aan NL-convectoren, Ambachtsweg 5K, 1474 HV te Oosthuizen, onder nauwkeurige en gespecificeerde opgave van de aard der klachten.

10.5 Ieder recht van reclame vervalt, indien de toestand van de geleverde goederen is gewijzigd.

 

11.Oplevering

11.1 Ingeval van aanneming van werk zal NL-convectoren de klant binnen tien dagen nadat het werk geheel is voltooid, uitnodigen de oplevering te doen plaatsvinden op een in overleg vast te stellen datum en tijdstip.

11.2 Verschijnt de klant niet bij de oplevering, dan zal hij worden geacht, het werk zonder voorbehoud te hebben goedgekeurd.

11.3 Bij de oplevering zal een door beide partijen te ondertekenen lijst worden opgemaakt van aan het werk geconstateerde gebreken, voor zover deze tussen partijen in confesso zijn.

11.4 NL-convectoren is gehouden, de in het vorig lid bedoelde gebreken voor eigen rekening en risico te herstellen of te doen herstellen.

11.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en opgeleverd, indien dit door de klant in gebruik wordt genomen of in gebruik wordt gegeven.

 

12.Software

12.1 De klant staat ervoor in, dat door terbeschikkingstelling aan NL-convectoren van documentatie en gegevens en door gebruik van het aldus ter beschikking gestelde, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten, hoe ook genaamd, van derden. De klant vrijwaart NL-convectoren van alle aanspraken van derden ter zake.

12.2 Op alle door NL-convectoren ter beschikking van de klant gestelde software, informatie en/of know-how behoudt NL-convectoren alle intellectuele eigendomsrechten voor.

12.3 Zonder schriftelijke toestemming van NL-convectoren is het de klant niet toegestaan, van NL-convectoren ontvangen software, informatie en/of know-how (om niet of tegen betaling) ter beschikking van derden te stellen of te doen stellen.

12.4 Van door NL-convectoren ter beschikking gestelde software verkrijgt de klant slechts het gebruiksrecht.

12.5 Bij beëindiging van het gebruik van door NL-convectoren ter beschikking gestelde software is de klant gehouden, alle informatiedragers, waarop deze is geregistreerd aanstonds, om niet, aan NL-convectoren ter beschikking te stellen, dan wel -indien dit technisch niet mogelijk is– de registratie van deze informatiedragers te verwijderen.

12.6 De klant zal zich onthouden van iedere inbreuk op het auteursrecht van NL-convectoren en is gehouden, al zodanige maatregelen te treffen als nodig zijn om inbreuk door derden te voorkomen en voorts om door hem geconstateerde inbreuk door derden aanstonds aan NL-convectoren te melden.

12.7 De klant verbindt zich, door NL-convectoren geleverde software slechts te gebruiken voor het doel, waartoe deze is vervaardigd, uitsluitend binnen en ten behoeve van het eigen bedrijf en/of de eigen praktijk.

12.8 De klant zal zich ervan onthouden, toegang tot het programma te

verkrijgen, de inhoud van het programma te wijzigen of aan te passen, dan wel deze inhoud op enigerlei wijze zichtbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is in verband met het in het vorige lid bedoelde gebruik.

12.9 De klant verbindt zich door hem gewenste aanpassingen in de software door NL-convectoren te laten uitvoeren.

12.10 Ingeval van inbreuk door derden dan wel ingeval van gebruik door hen in strijd met de voorafgaande bepalingen wordt de klant, die bij zodanige inbreuk c.q. onrechtmatig gebruik betrokken is, behoudens tegenbewijs geacht te hebben gehandeld in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.

12.11 Voor iedere overtreding van dit artikel verbeurt de klant een dadelijk opeisbare boete van € 25,000 per overtreding en van € 5,000 per dag, gedurende welke die overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van NL-convectoren, terzake volledige vergoeding van schade te vorderen, op welke schadevergoeding voormelde boete niet in mindering zal strekken of in de plaats zal treden.

 

13.Garantie

13.1 NL-convectoren staat gedurende de garantietermijn garant voor eventuele fouten in afwerking of materiaal van de door NL-convectoren geleverde goederen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat NL-convectoren niet garant voor gebreken in aangenomen werken, welke worden geconstateerd na oplevering.

13.2 De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de goederen en geldt voor de periode zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging. Indien geen garantietermijn wordt vermeld, bedraagt de garantietermijn maximaal 2 maanden.

13.3 Herstel van gebreken tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.

13.4 De garantie vervalt:

– indien de gebreken niet conform artikel 10 ter kennis van NL-convectoren zijn gebracht;

– indien reparaties aan de goederen zijn verricht of wijzigingen aan de goederen zijn aangebracht door derden, zonder dat NL-convectoren daartoe haar schriftelijke toestemming heeft gegeven;

– indien de goederen, dit ter beoordeling van NL-convectoren, zijn overbelast of onoordeelkundig zijn gebruikt.

13.5 De garantie is beperkt tot het kosteloos herstellen van de geconstateerde gebreken op een door NL-convectoren te bepalen wijze. De kosten voor gebruikte materialen komen voor rekening van de klant.

13.6 De op grond van dit artikel eventueel vervangen goederen, met

uitzondering van software, blijven eigendom van NL-convectoren, totdat de klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst heeft voldaan.

13.7 Bij levering door NL-convectoren van door derden vervaardigde goederen en/of software, is NL-convectoren tot geen verdere garantie gehouden, dan NL-convectoren door deze derden wordt gegeven.

13.8 NL-convectoren staat ervoor in, dat de geleverde goederen en/of software voldoen aan daaraan redelijkerwijs te stellen eisen van bruikbaarheid, zulks mede gezien het specifieke gebruik, dat de klant van deze goederen en/of software wenst te maken, indien NL-convectoren dit bekend is.

 

14.Overmacht

14.1 In geval van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van NL-convectoren voor onbepaalde tijd opgeschort.

14.2 Indien NL-convectoren bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is NL-convectoren gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

14.3 Van overmacht in de zin van dit artikel is sprake, indien de nakoming van de verbintenis wordt verhinderd als gevolg van omstandigheden die niet aan NL-convectoren zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, vervoersstoringen,overheidsmaatregelen die de nakoming van de verbintenis bemoeilijken, vertragen of onmogelijk maken en alle andere niet aan NL-convectoren toerekenbare storingen en vertragingen van welke aard dan ook, ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen bij NL-convectoren zelf dan wel bij leveranciers van NL-convectoren.

14.4 NL-convectoren heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat NL-convectoren aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

15.Ontbinding

15.1 NL-convectoren heeft in de hierna omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:

– indien de klant niet, niet volledig of niet tijdig een uit de overeenkomst

voortvloeiende verplichting nakomt en deze niet binnen acht dagen na

schriftelijke aanmaning alsnog wordt nagekomen;

– indien aan de klant voorlopige of definitieve surséance van betaling is

verleend, dan wel in staat van faillissement is verklaard, dan wel de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen op de persoon voor wiens rekening de onderneming van de klant wordt gedreven, van toepassing is verklaard;

– indien de klant zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde, dan wel zijn activiteiten staakt of voornemens is zijn activiteiten te staken.

15.2 De klant heeft recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, indien NL-convectoren een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan één maand zal gaan duren;

15.3 Ontbinding van de overeenkomst geschiedt bij aangetekend schrijven door de ontbindende partij aan de andere partij.

15.4 Ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van de

ontbindende partij om schadevergoeding te vorderen.

 

16.Aansprakelijkheid

16.1 NL-convectoren is nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van NL-convectoren.

16.2 Ingeval NL-convectoren aansprakelijk mocht zijn voor schade en deze schade al dan niet te wijten is aan opzet of grove schuld van

NL-convectoren, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder mede begrepen derving van inkomsten.

16.3 Ingeval NL-convectoren aansprakelijk mocht zijn voor schade en deze schade al dan niet te wijten is aan opzet of grove schuld van

NL-convectoren, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van NL-convectoren wordt uitgekeerd in verband met de schade. Indien de verzekeraar van NL-convectoren om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van

NL-convectoren beperkt tot het netto factuurbedrag, met een maximum van € 10.000,-.

16.4 Het bepaalde in artikel 16.2 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid niet reeds verder beperkt is door toepassing van artikel 16.1 en/of 16.3.

16.5 De bepalingen 16.1, 16.2, en 16.3 worden onverminderd toegepast indien NL-convectoren bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van derden.

16.6 De klant vrijwaart NL-convectoren voor alle mogelijke aanspraken van derden die voortvloeien uit de overeenkomst.

 

17.Overige bepalingen

17.1 De klant verleent haar volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst en al hetgeen daaruit voortvloeit.

17.2 NL-convectoren is gerechtigd tot het inschakelen van derden voor het uitvoeren van de werkzaamheden voortvloeiende uit de overeenkomst.